Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen

Handikappförbunden menar  att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

”Vi har en stor grupp människor, som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom lever med ett långvarigt – ibland livslångt – behov av stöd till sin försörjning. Dessa inkluderas inte eftersom utredningen avstår att lägga förslag som rör sjuk- och aktivitetsersättningen. Här krävs ett fortsatt utredningsarbete”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har haft ett brett uppdrag att se över såväl sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Handikappförbunden har följt utredningens arbete och lämnade redan 2011 en underlagsrapport En socialförsäkring för alla – Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring på begäran från utredningen.

När Handikappförbunden nu lämnar sitt yttrande över utredningen är vi på det generella planet positiva till den breda parlamentariska enigheten kring viktiga grundprinciper för socialförsäkringen. Att den även fortsättningsvis ska vara gemensamt finansierad och ge alla medborgare en grundtrygghet, borgar för en heltäckande välfärdsmodell där ingen lämnas utanför.

Handikappförbunden anser dock att den ekonomiska trygghet som socialförsäkringen ger, inte bara kan vara temporär. Socialförsäkringarna kan inte enbart handla om omställning, utan måste även trygga försörjningen på en god nivå för dem som livslångt står utan arbete.

Länk till pressmeddelandet hos MyNews desk