Vi vill se svenskt stöd för utökad tillgänglighetslag, remissvar

Sammanfattning av remisssvar som gäller Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

Handikappförbunden vill se ett starkt svenskt stöd för en utökad tillgänglighetslag som sätter fokus på universell utformning.

Vi menar att direktivförslaget behöver utvecklas för att följa FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet. Alla nya produkter, tjänster och miljöer som utvecklas ska omfattas, och befintliga ska göras tillgängliga successivt. Förslaget ska ha en stark och tydlig marknadskontroll med sanktioner. Vi föreslår en funktion på EU-nivå för att informera och utbilda om regelverk och standarder, samt att motsvarande stöd samordnas i Sverige för strukturfonder och upphandling, som även kan inspirera privata beställare.

Alla vinner på att det blir ”lätt att göra rätt” genom gemensamma standarder och regelverk som utvecklas tillsammans med personer som idag kan kallas ”icke-användare” från våra organisationer. Det skapar förutsättningar för hållbar innovation. Staterna sparar pengar på ett långsiktigt hållbart samhälle där fler kan leva och fungera utan särskilda anpassningar. Företagen kan öka sin kundkrets och konkurrera i Europa och internationellt där kraven ökar. Invånare med funktionsnedsättningar får rättigheter tillgodosedda. Personer utan funktionsnedsättningar sparar tid och resurser på ett samhälle som fungerar och där produkter och tjänster är lätta att använda.

Remissvaret i sin helhet