LSS ska utvecklas inte avvecklas

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS trädde i kraft 1994 och ersatte då omsorgslagen. LSS kompletterar socialtjänslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Syftet med LSS är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. LSS ger till skillnad mot annan lagstiftning, en rad rättigheter till insatser åt de personer som omfattas av lagen. Insatserna som definieras i lagen är rättigheter som ska kunna utkrävas.

LSS innehåller tio olika typer av insatser. Insatserna är:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn för ungdomar över tolv år
 • bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen ålder.

Nu utreds LSS lagstiftningen och Funktionsrätt Sverige har i flera skrivelser, debattartiklar och vid politiska uppvaktningar lämnat våra synpunkter inför utredningen och på direktiven för utredningen.

Funktionsrätt Sverige kräver:

 • Att intentionerna i LSS ska återupprättas.
 • Att de lagstadgade rättigheter som LSS innehåller inte försämras, vilket skulle strida med de åtaganden som Sverige förbundit sig till genom att ha ratificerat Funktionsrättskonventionen.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta

Pelle Kölhed, styrelseledamot
Mikael Klein, intressepolitisk chef