Alla har rätt till bästa möjliga hälsa.

Trots detta har personer med funktionsnedsättning oftare sjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. De mår även generellt sett sämre psykiskt och har sämre tandhälsa. Allt detta resulterar i en ökad risk för att dö i förtid. En stor del av den samlade ohälsan beror inte på funktionsnedsättningar i sig utan på andra påverkningsbara faktorer i samhället, så kallade funktionshindrande processer.

För att skapa mer jämlika förutsättningar för alla krävs insatser som direkt kan påverka människors vardagliga liv, deras villkor, möjligheter och miljöer. Dessa insatser måste göras över ett brett spektrum av livsområden som omfattar arbete, försörjning, boende, levnadsvanor samt människors kontroll, inflytande och delaktighet i samhället.

En viktig utgångspunkt för arbetet mot en jämlik hälsa är att hälsan och hälsans bestämningsfaktorer fördelas och analyseras efter olika faktorer som exempelvis funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att alla myndigheter, landsting och kommuner tydligt ska inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt folkhälsoarbete.
  • att hälsan och förutsättningar för hälsan bland personer med funktionsnedsättning följs upp.