Agenda 2030, de globala målen

Ingen ska lämnas utanför de globala målen som ingår i Agenda 2030. Det är underrubriken till agendan med 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling antog 2015.

Hållbarhet omfattar tre dimensioner – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I Sverige har vi utmaningar som rör sociala aspekter och brister i jämlikhet inom hälsa, utbildning, arbete, transporter, byggd miljö – alltså mycket av det som rör vår vardag.

Funktionsrättsrörelsen i Sverige på lokal nivå behöver engageras i arbetet. Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar. Mål som rör utbildning (4), sysselsättning (8), ojämlikhet (10), hållbara städer och samhällen (11) samt det mål som handlar genomförande och globalt partnerskap (17).

Även om ordet ”funktionsnedsättningar” inte nämns i alla mål, är hållbarhetsmålen relevanta för personer med funktionsnedsättningar och andra som lämnas utanför samhällsplanering. Den internationella funktionsrättsrörelsen verkar för att genomförandet i alla länder ska baseras på funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige samarbetar för att civilsamhällets röst ska stärkas när agendan ska genomföras i vårt land.