Alla har rätt att fullt ut få del av sina mänskliga rättigheter inom olika delar av samhället.

Idag finns det stora strukturella hinder mellan individ och samhälle. Ibland vet vi inte vad som orsakar hindren eller hur de kan övervinnas. Det behövs därför samhällsorienterad forskning som beskriver processer och analyserar samhällsutvecklingen.

För att skapa bättre förutsättningar för resultaten att bli mer giltiga behöver metoderna även spegla verkligheten.

Funktionsrätt Sverige arbetar därför för:

  • att den samhällsorienterade forskningen ska ha ett tydligare fokus på att förstärka kunskapen om strukturella hinder.
  • att frågeställningar som finns bland människor med funktionsnedsättningar ska få ett större genomslag när forskning planeras och finansieras.
  • att brukares erfarenhet och kunskap ska tas in i forskningsprocessens olika stadier.

Vill du veta mer?

Kontakta

Lars Berge Kleber, styrelseledamot
Marie Steén, styrelseledamot
Sofia Karlsson, intressepolitisk utredare

 

Tillgänglighet och delaktighet i kommande forskningsproposition
Inspel till den kommande forskningspolitiken (februari 2016)

 Funktionsrätt Sveriges plattform om  forskning  
Sammanställning av våra ståndpunkter när det gäller forskningspolitik (reviderad 2015)

Handikapprörelsen och forskningen
En studie om relationerna utifrån handikapprörelsens perspektiv, Elin Gardeström (2006)

Från forskningsobjekt till medaktör
Inspiartionsbok som tog fram av ett projekt 2011 och som bland annat tar upp fördelar och fallgropar med brukarmedverkan (2011)