Tillsätt kommitté för Universell utformning

Handikappförbunden hade stora förhoppningar på utredningen om Gestaltad livsmiljö, vars syfte var att ta fram en ny politik för att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.  ”Men trots att vi bidragit med underlag uppfattar vi att utredningen inte har tagit till sig kunskap om vare sig tillgänglighet eller universell utformning”, fortsätter Ines Uusmann.

Begreppet Universell utformning är internationellt etablerat inom FN och kopplat till såväl mänskliga rättigheter som de universella målen i Agenda 2030. Universell utformning står för en helhetssyn som utgår från människors olikheter. Det är med andra ord ett mycket tydligare begrepp än gestaltad livsmiljö.

Genom att använda begreppet Universell utformning hade man också kunnat fånga upp direktiven när det gäller förslag som handlar om sammanhållning, inkludering, tillgänglighet, dialog och delaktighet. Vi saknar också åtaganden som rör mänskliga rättigheter.

 ”En kommitté för Universell utformning borde få uppdraget att ta fram underlag och beslut om vilka mål och åtgärder som behövs för att sprida och förankra universell utformning som ett medel för att åstadkomma en hållbar och inkluderande samhällsplanering”, säger Ines Uusmann.

 Inspiration till styrning av politiken för universell utformning kanhämtas från den norska regeringens handlingsplan för universell utformning som 10 departement står bakom.

Pressmeddelande på MyNewsdesk

Handikappförbundens remissvar

Utredningen Gestaltad Livsmiljö