Tillgängliga vallokaler

Alla väljare ska ges så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt i allmänna val. Tillgängligheten till röstmottagningsställen – både vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning – är en grundförutsättning för väljarnas möjligheter att utöva rösträtten.

Enligt vallagen har varje kommun ansvar för att se till att det i kommunen finns lämpliga lokaler som kan användas som röstmottagningsställen. Kommunerna måste vidta alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla val- och röstningslokaler som är tillgängliga för alla väljare.

Regeringen har gett i uppdrag till Myndigheten för delaktighet att genomföra en studie av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid röstningsmottagningsställen. Myndigheten ska undersöka tillgängligheten till vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning under Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen 2014.

Ett tips, föreningen tillgängligt.nu har tagit fram mallar som man kan använda om man vill hjälpa till med att granska om vallokalerna är tillgängliga.

Visste du att bara 12 av EU:s 28 medlemsländer använder sig av tillgänglighetsstandarder för vallokaler. (dessa är då endast kopplade till den fysiska miljön, vilket gör att t.ex. personer med kognitiva funktionsnedsättningar inte inkluderas). Miljoner européer utesluts från möjligheten att delta i valet till Europaparlamentet.