Synpunkter på förslag om stadieindelad timplan

Handikappförbunden ser positivt på promemorians förslag om en stadieindelad timplan. Det är viktigt att de grundläggande kunskaperna i svenska och matematik betonas under de tidiga skolåren. Det gör att man tidig upptäcker att elever är i behov av stöd och underlättar tidiga insatser. det är också viktigt att den specialpedagogiska kompetensen förstärks hos alla lärare.

Länk till hela remissvaret om Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor