Stöd vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning

Utredningen innehåller ett antal förtydliganden kring vad som ska gälla inom hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) samt forskning, om den person som beslutet rör inte själv är beslutförmögen. Förslaget är att en företrädare, som man helst själv har valt i förväg, ska kunna förmedla de beslut man förmodats förmedla själv om man hade kunnat. För att räknas som beslutsoförmögen ska man uppenbart sakna förmåga att förstå information som är relevant för ställningstagandet, sakna förmåga att överväga olika beslutsalternativ, sakna förmåga att ta ställning i frågan eller sakna förmåga att visa vilken inställning man har.

Handikappförbunden är över lag positiva till utredningen och dess förslag. Framför allt uppskattar vi betoningen på att personer så långt som möjligt ska ges stöd och förutsättningar för att själva kunna ta ställning och att utifrån sina förutsättningar göras delaktiga. Vi anser också att kriterierna för när en person saknar beslutsförmåga är rimliga. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det alltid finns en risk för att systemet missbrukas. Vi har därför lagt ett antal förslag för hur riskerna kan minska. Vi har också synpunkter på utredarens beslut att utelämna Abortlagen från förslaget.

Handikappförbundens remissvar