Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

I slutet av förra året beslutade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelverket och inriktningen som nuvarande stöd till funktionsrättsorganisationer har. Utredningen är en snabbutredning som ska vara klar redan i mitten av december.

Det statliga bidraget är en föutsättningt för våra organisationers möjlighet att fullfölja vårt gemensamma samhällsuppdrag om ökad delaktighet och inflytande över funktionshinderspolitiken för våra respektive medlemsgrupper. Detta åtagande formuleras också i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen (artikel 4:3).

I direktiven för översynen flaggar man för ökad statlig styrning över bidraget och säger bland annat att ett alternativ kan vara bidrag i form av projektstöd.

Vi menar att denna styrning går stick i stäv med såväl nationella som internationella mål att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande på alla nivåer. En succesiv urholkning av den nationella nivåns förutsättningar i form av ett sänkt bidrag minskar de facto brukarinflytandet. Det är en oacceptabel demokratiförlust.

I vårt uttalande kräver vi därför att:

  • Direktiven skrivs om med det tydliga syftet att säkerställa delaktighet och inflytande i funktionshinderpolitiken för våra medlemsgrupper
  • Bidraget säkras via inflationsuppräkning och kompensation för nya tillkommande organisationer
  • Eventuellt nya regler värnar om organisationernas frihet att utforma sin verksamhet utan projekttvång, utan ökad statlig styrning och sänkt trygghet för medlemsförbunden
  • Folkrörelsetanken med demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer värnas

 

 

18 april 2017

Information på andra webbplatser