Skrivelse

Stockholm den 31 mars 2014

Till Socialdepartementet och Socialutskottet

Assistansersättningsutredningen

Härmed vill vi i funktionshinderrörelsen och brukarrörelsen av nedan anförda skäl framföra våra starka invändningar mot ett genomförande av Assistansersättningsutredningens förslag (SOU 2014:9).

Utredningens förslag i korthet

Utredningen föreslår att assistansersättningen i framtiden ska bestå av en grundschablon, en tilläggsschablon för assistansberättigade med mycket assistans förlagd på kvalificerad OB-tid och förhöjd ersättning för de som ändå har förhöjda kostnader för sin personliga assistans. För personer som fyllt 65 år skulle endast grundschablonen vara aktuell. Utredningen uttrycker även ståndpunkten att ersättningen med 2013 års siffror är för högt beräknad med 22 kr per timme, på grund av en felaktig beräkningsmetod.

Effekter av förslagen

Vi anser att det är positivt assistansersättningen även fortsättningsvis skulle vara schabloniserad. Vi ställer oss även bakom grunden med förslaget att ersättningen skulle kunna fördelas på ett sätt som mer motsvarar de faktiska kostnaderna, eftersom dagens system med samma schablon för alla innebär att vissa inte kan få sina kostnader täckta och vissa blir överkompenserade.

Däremot skulle inte utredningens förslag rätta till detta, utan istället skapa en ny snedfördelning och ohållbarhet i ersättningen. Utredningen har stora brister. Underlagen som legat till grund för förslagen är bristfälliga. Vissa delar är inte ens beaktade. Det har varit för kort om tid och för lite kompetens för att utredningen ska kunna vara en grund för en ny konstruktion av assistansersättningen.

Felaktigt beräknade lönekostnader

Utredningen har räknat på att lönenivån i ersättningen egentligen borde ha varit satt lägre, med hänvisning till lönestatistik. Beräkningarna i utredningen innefattar dock inte samtliga lönekostnader. Den omfattar inte lönekostnader för tid då en personlig assistent ska uppbära lön, men inte nödvändigtvis utföra personlig assistans, dvs lön under utbildning, introduktion och uppsägning. Den av utredningen framräknade nivån är därför felaktig och kan inte ligga till grund för en framtida beräkning på nivån av assistansersättningen.

Försämrad och förlorad kompetens.

En sänkning eller frysning av schablonen kommer utan tvekan att leda till väsentligt sämre villkor för de personliga assistenterna och en sänkning av deras löner. Statusen för yrket personlig assistent har de senaste åren förbättrats. Personlig assistans kommer inte att vara ett yrke som människor vill satsa på om det inte finns möjlighet till positiv löneutveckling.

En försämrad löneutveckling kommer att leda till att personliga assistenter med gedigen erfarenhet och kompetens kommer att gå förlorade och därmed försämras villkoren även för assistansberättigade. Hela den personliga assistansen kommer att bli en mycket försämrad insats.

Personer med störst behov drabbas hårdast

Resonemanget om eventuellt överutrymme i schablonersättningen gäller inte de som har förhöjt timbelopp. Tolv procent av en 20 kronor lägre schablon innebär en realsänkning på över 20 kronor för den grupp som har de allra största behoven. Vi vet att detta inte går. Det finns ingen ”luft” i de förhöjda beloppen, de redovisas till sista kronan till Försäkringskassan varje halvår. Det här är fel tänkt och helt emot vad som stod i direktiven om att ersättningen skulle anpassas till olika behov hos personer med olika funktionsnedsättningar och behov. 

Diskriminering av personer fyllda 65

Utredningen föreslår att assistansersättning för personer som fyllt 65 år bara ska ersättas med grundschablonen. Detta till följd av att tilläggsersättning endast beviljas vid omprövning av assistansbeslutet och beslut för personer som fyllt 65 omprövas inte. Det innebär att personer med mycket omfattande assistansbehov inte kommer att ges samma förutsättningar för ersättning enbart på grund av ålder. Detta är ett förslag som är helt orimligt. Om förslaget på något sätt skulle genomföras, anser vi att personer fyllda 65 ska beviljas tilläggsschablon direkt från och med den 1 januari 2015, baserat på hur beviljade timmar använts under 2014.

Alla assistansberättigade måste behandlas lika när det gäller ersättningsnivån. Med utredningens förslag riskerar en grupp att inte kunna köpa personlig assistans överhuvudtaget.

 

Begränsningar i levnadsvillkoren

En sänkning av schablonen innebär begränsning i frihet och självbestämmande för assistansberättigade. Assistansomkostnader varierar mellan olika personer. Vissa har emellertid höga assistansomkostnader som inte skulle täckas om schablonen sänks eller fryses. Det kan innebära så långtgående konsekvenser som att man måste säga upp sig från sitt arbete eller avsluta sina studier för att omkostnaderna för de personliga assistenterna inte kan täckas. Varje reell sänkning av ersättningen leder till större begränsningar för den assistansberättigade.

 

Seriös assistansverksamhet är den som drabbas. De verksamheter som idag ser till att ha en god kvalitet med självbestämmandet som grund skulle drabbas hårdast av förslaget. Dessa verksamheter är de som har de högsta kostnaderna och minst marginaler. God kvalitet i den personliga assistansen kräver att man har löner på en bra nivå, att det finns utrymme för assistansomkostnader, utbildning för den kompetens som krävs mm. Många verksamheter har kostnader motsvarande schablonen och en sänkning av schablonen innebär därmed en direkt sänkning av kvaliteten på den personliga assistansen.

 

Med anledning av ovanstående konsekvenser anser vi med bestämdhet att förslagen inte ska genomföras.

 

Magnus Andén, Ordförande Föreningen JAG, genom Cecilia Blanck

Emma Johansson, Ordförande STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Vilhelm Ekensteen, Ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade

Rasmus Isaksson, Förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan

rörelsehinder

Lars Hagström, Ordförande Förbundet Rörelsehindrade

Pelle Kölhed, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP

Ingrid Burman, Ordförande Handikappförbunden

Thomas Jansson, Förbundsordförande FUB

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet

Agnetha Vikenger, Förbundsordförande RBU

Meta Wiborgh, Förbundsordförande Hjärnskadeförbundet