Remissyttranden om ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet och bostadsanpassningsbidrag.

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, SOU 2015:44

Handikappförbunden tillstyrker utredningens förslag som ligger i linje med redan gällande praxis. Den som är arbetslös och ansöker om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, har redan idag krav på att vara arbetssökande och att det kravet i dagsläget också följs upp. De förslag som utredningen lägger, verkar som Handikappförbunden uppfattar det, ha syftet att tydliggöra och förenkla handläggningen, vilket borde vara positivt både för inblandade handläggare men också för den enskilde. Handikappförbunden betonar dock vikten av individuell prövning enligt SoL och vikten av att säkerställa att den sökande ges korrekt information och kan ta till sig informationen.

Länk till remissyttrandet

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Boverkets rapport 2014:38

Handikappförbunden anser att utgångspunkten i lagen ska vara att stärka rätten att kunna välja var man vill bo och att kunna bo kvar hemma och leva självständigt. Detta saknas i delar av förslagen.

Vi menar också att rätten för fastighetsägare att säga nej till en bostadsanpassning bör utredas, bland annat med hänsyn till kritik från FN när det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Handikappförbunden skriver bland annat i yttrandet att personer som bor i särskilda boendeformer ska även fortsatt kunna få stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen måste hjälpa individer som vill och behöver få stöd i att genomföra anpassningar.

Vi menar vidare att standarder för universellt utformade bostäder bör utvecklas utifrån kunskap om mindre behov av anpassningar.

Länk till remissyttrandet