Remissyttrande om klagomål inom hälso- och sjukvården och läkemedel

Denna vår behandlar Handikappförbunden rekordmånga remisser. Idag skickade vi in  två yttranden.

Ett yttrande gäller ett delbetänkande av utredningen ”Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården”, SOU 2015:14. I utredningen föreslår man bland annat att det ska finnas ett nationellt klagomålssystem med en tydlig ansvarsfördelning och att Patientnämnderna ska få en starkare roll. I sitt yttrande betonar Handikappförbunden bland annat vikten av att klagomålssystemet fungerar likvärdigt i hela Sverige och att informationen om hur man lämnar klagomål måste anpassas efter patientens individuella behov.

Länk till remissyttrandent Sedd hörd och respekterad

Det andra remissyttrandet ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning”, SOU 2014:87 behandlar bland annat dosläkemedel och särläkemedel. I utredningen föreslås bland annat att ett pristak ska införas på vissa dosläkemedel och att särläkemedel ska finansieras natinellt.

I sitt yttrande poängterar Handikappförbunden bland annat vikten av att tillgången på särläkemedel är lika över landet och att alla som behöver särläkemedel ska ha tillgång till läkemedel av samma kvalitet och ändamålsenlighet som andra patienter. Vi anser också att det behövs en ordentlig debatt med utgångspunkt från etiska aspekter och realistiska kostnadsberäkningar om var gränserna ska gå när det gäller kostnader för särläkemedel. Sjunkande läkemedelskostnader i förhållande till den totala vårdproduktionen får inte vara ett självändamål.

Länk till remissyttrandet ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning”