Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

I flera av de avsnitt som handlar om personer med funktionsnedsättning, ligger tyngdpunkten på vad regeringen betraktar som kostnader och inte som faktiska rättigheter eller investeringar.

”Det är beklagligt att statsbidraget till funktionshindersorganisationer fortfarande ligger på samma låga nivå, att nuvarande insatser enligt LSS ständigt ifrågasätts och att den personliga assistansen naggas i kanten med förändrade schablonbelopp som kommer att innebära en ökad osäkerhet för både användare och assistenter”, säger Stig Nyman,

I budgetsatsningarna för bland annat innovation, infrastruktur, byggande, digitalisering och utbildning saknas principen om universell utformning. Universell utformning är en av grundpelarna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och innebär att samhället ska utformas för att inkludera alla oavsett exempelvis ålder, bakgrund eller funktionsförmåga. Ett inkluderande perspektiv som utgår från universell utformning är också en förutsättning för att leva upp till FN:s hållbarhetsmål och för Agenda 2030.

”Ett exempel är arbetsmarknadspolitiken.Trots att det för personer med funktionsnedsättning är allra svårast att få arbete hos statliga arbetsgivare använder inte regeringen sitt mandat i frågan. Personer med funktionsnedsättning nämns inte överhuvudtaget i regeringens delmål för statliga arbetsgivare”, avslutar Stig Nyman.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk