ILCO Länsföreningen för Tarm- uro- och stomiförbundet i Västmanland

Förändrar attityder och motverkar fördomar, informerar myndigheter, institutioner och allmänhet samt arrangerar aktiviteter för gemenskap och kontakt mellan stomi- och reservoaropererade.

ILCO är en ideell organisation med ändamål att ge största möjliga stöd och hjälp till stomi- och reservoaropererade. En stomioperation är en chans till ”ett andra liv”, men innebär också att man får ett dolt funktionshinder. Utgångspunkten för ILCOs arbete är att stomi- och reservoaropererade ska ha samma rätt som andra till full delaktighet i samhället. ILCO påverkar samhället att tillgodose stomiopererades situation inom alla områden.

ILCO har 21 länsföreningar. Verksamheten i läns- och distriktsföreningar består bland annat av rehabiliterings- och besöksverksamhet, resor och läger. Medlemsaktiviteterna kan ge stöd och bryta den isolering som en del stomiopererade kan drabbas av. ILCOs ungdomsverksamhet för dem mellan 18-35 år bedrivs av UngILCO. ILCO ger ut medlemstidningen ILCO-bladet med fyra nummer per år.

ILCO har ett stort internationellt kontaktnät inom organisationen Internationell Ostomy Association (IOA). IOA består av cirka sjuttio stomiorganisationer från olika länder.

ILCO stöder forskning, utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg samt utveckling av verksamhet för barn och ungdomar. Postgiro 67 70 10-1.

ILCOfonden, postgiro: 59 32 66-0.