Dyslexiförbundet i Västmanland

Stödjer personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli samt tillvaratar och bevakar deras intressen

Dyslexiförbundet FMLS bildades 1979 och är sedan 1990 handikapporganisationen för funktionsnedsatta, för föräldrar och för andra intresserade. Förbundet arbetar information, råd och stöd, påverkan och intressepolitik samt föreningsverksamheter som möten, föreläsningar, studier, läger mm. Man räknar med att cirka 400.000 personer i Sverige har funktionshindret läs- och skrivsvårigheter /dyslexi och ungefärligen lika många matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Dyslexiförbundet är en mötesplats där medlemmar kan utbyta erfarenheter och umgås. Förbundet har idag 60 lokalföreningar.

Skriv-Knuten är Dyslexiförbundets informations-, rådgivnings- och utvecklingsverksamhet. Dit kan barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och lärare med flera vända sig för att få kunskap, information, råd och stöd om hjälpmedel, rättigheter och möjligheter. Skriv-Knuten bedriver även fortbildningsverksamhet för lärare mfl.

Språka Loss är en kunskapsbas om språkets tillgänglighet för personer med läs- och skriv-svårigheter. Där har samlats en stor mängd artiklar och där finns information tillgänglig för alla. www.sprakaloss.se

I Dyslexiförbundets tidning Läs & Skriv samt på Dyslexiförbundets hemsida finns mer information. Tidningen utkommer fyra gånger per år i cirka 20.000 exemplar och når många skolor, lärare och andra intresserade.