Möte med regeringen

När Handikappförbunden idag träffar regeringens funktionshindersdelegation diskuteras bland annat politiken för demokrati och mänskliga rättigheter. Handikappförbunden anser att det behövs konkreta åtgärder för att förverkliga det nya målet om mänskliga rättigheter och att ”alla beslut ska tas med hänsyn till mänskliga rättigheter och människors delaktighet” som Stefan Löfvén uttryckte det i regeringsförklaringen 2014. Vi kommer därför att ställa frågan om vilka konkreta åtgärder regeringen gör för att leva upp till löftet i regeringsförklaringen?  Statsministern sa också att ”hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.” När det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns särskilda åtaganden i konventionen. Politisk handlingskraft och vilja att aktivt stärka mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin.
Handikappförbunden kommer därför att lyfta frågan om hur regeringen säkerställer förutsättningarna att fullgöra artikel 4.3 i funktionsrättkonventionen, om att organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning aktivt ska involveras i beslut som rör dem?

Länk till faktaunderlag

Handikappförbunden har också tagit del av uppdraget om översyn av förordningen (2000:7), om stöd till handikapporganisationer, det vill säga statsbidraget. Vi kommer därför också att lyfta frågan om vilket syfte översynen har och hur den kopplas till den nya funktionshindersstrategin och den samrådsskyldighet som definieras i Funktionsrättskonventionen.

20 februari 2017