Medieutredningens förslag hotar yttrandefriheten och strider mot mänskliga rättigheter

Handikappförbunden instämmer i stora drag med Medieutredningens analys av mediemarknaden. Vi saknar dock en grundläggande analys utifrån mänskliga rättigheter och konsekvenser av politiska beslut som rör distribution av medier. Vi tar inte ställning generellt till mediestöd, men om offentliga medel ska användas till någon form av stöd, menar vi att det ska  ställas krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Förslaget i medieutredningens slutbetänkande är utformat så att yttrandefrihet för personer med funktionsnedsättning begränsas och kopplas till en kostnad med ett maxbelopp. Det utestänger vissa människor från deltagande i det offentliga samtalet och strider mot mänskliga rättigheter. Vi avstyrker därför medieutredningens förslag till produktionsstöd.

Vi anser att en oberoende aktör ska få uppdraget att se över övergången från särlösning till generellt tillgängliga medier. Översynen ska göras i samarbete med organisationer som representerar användare. Myndigheten för press, radio och TV bör så långt det är möjligt ha uppdraget att integrera tillgänglighet för alla medier i sitt uppdrag. Särlösningar som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier ska vara undantag. Post- och telestyrelsens resurser ska styras bättre mot omställning mot universell utformning utifrån användares behov.

Kultur- och medieområdet har varit det enda politikområde som har sett till att  tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning finns med i övergripande må. Detta har skett genom att tillgänglighet har kopplats till offentligt stöd. Inom filmpolitiken finns krav på textning och ljudbeskrivning på svenska. Vi förutsätter att regeringen säkerställer universell utformning och tillgänglighet i politiska mål.

21 mars 2017