Medierna kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionsnedsättning

Om medierna (press, radio och tv) skulle uppmärksamma barn, unga och äldre personer med olika funktionsnedsättningar och hur de upplever sin tillgänglighet, så skulle de mänskliga rättigheterna bli tillgodosedda. Medierna kan öka tillgängligheten för utsatta grupper i samhället vilket är en nödvändighet för att alla medborgare ska känna delaktighet. Barn och äldre personer med funktionsnedsättningar och deras tillgänglighet har hittills inte uppmärksammats av medierna i någon större utsträckning. Det är resultatet av en ny studie vid Göteborgs universitet.

Länk till rapporten:

Tillgänglighetens utrymme – om funktionshinder och funktionsnedsättningar i svensk dagspress och i ett Regionmagasin (87 sidor). Lundälv, Jörgen. (2013).pdf

Funktionsnedsatta barn och äldre personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att förflytta sig, få information om rättigheter och stöd uppmärksammas inte i så stor utsträckning av medierna. Personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar uppmärksammas knappast alls utifrån hur de upplever sin situation om tillgängliga miljöer och tillgänglighet i allmänhet.

All rapportering i Göteborgs-Posten åren 2000-2009 och i tidningen Regionmagasinet har granskats i undersökningen. Totalt 228 artiklar som beskrivit tillgängligheten i Göteborg och i Västra Götalandsregionen har studerats.

 Studien har finansierats av Rättighetskommittén i Västra Götaland (http://www.vgregion.se/handikappkommitten) som har en s.k. Tillgänglighets-Databas (http://www.vgregion.se/sv/Enheten-for-rattighetsfragor/TD-Tillganglighetsdatabasen/). Undersökningen har genomförts under åren 2011-2012 vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Projektledare för studien är Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete.

Undersökningen visar att Tillgänglighets-Databasen knappast alls har beskrivits i rapporteringen. Tidningen Regionmagasinet har under år 2012 lagts ned av olika besparingsskäl inom Västra Götalandsregionen.

För att tillgänglighetsfrågorna bättre ska kunna uppmärksammas i samhället och att faktiskt tillgängligheten ska bli bättre för barn, unga och äldre personer med olika funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan exempelvis medierna i samhället rapportera på annorlunda vis.

Fem åtgärder föreslås:

 1) Barn, unga och äldre personer med alla former av funktionsnedsättningar bör uppmärksammas mer av medierna. Unga och äldre personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av tillgänglighet och delaktighet i samhället uppmärksammas nästan aldrig.

 2) Personer med funktionsnedsättningar kan bidra till en förbättrad medierapportering om utsatthet och tillgänglighet om de själva var medaktörer som till exempel skribenter eller gjorde praktik hos en journalist.

 3) Press, radio och tv kan i större utsträckning samarbeta med minoritetsmedierna och funktionshindermedierna och lära mer av varandra.

 4) Kunskap om funktionshinder och bemötande kan ökas genom utbildning av journalister och fotografer. Genom att medierna får mer utbildning om funktionsnedsättningar och funktionshinder, kommer tillgängligheten för utsatta personer att förbättras. Genom en ökad kunskap om tillgänglighetsbristerna kan medierna bättre kritiskt granska förekomst av diskriminering och utanförskap.

5) Kunskap och erfarenheter ur Västra Götalandsregionens s.k. Tillgänglighets-Databas är viktig att ta tillvara för att rapporteringen i medierna ska bli bättre om hur utsatta grupper har det.

Information om studien kan även fås av Jörgen Lundälv, författare till rapporten, docent i socialt arbete. Telefon: 0761-724711,

031-786 57 95, e-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se