Målen i Agenda 2030 kräver förändringar i hur vår demokrati fungerar

Gårdagen utmärktes av två viktiga politiska händelser; Först redovisades Sveriges arbete med Agenda 2030, och sedan lanserade Demokratiutredningen sitt slutbetänkande. ”Det finns en tydlig koppling här”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Ska vi bygga ett inkluderande samhälle i enlighet med Agenda 2030 måste alla människor beredas möjligheter att delta i demokratin.”

Framtidsminister Kristina Persson betonar att Sveriges strategiska fokus i arbetet med Agenda 2030 är hållbarhet och inkludering, men då måste vi också skapa förutsättningar för det. FN:s utvecklingsmål har ett tydligt holistiskt perspektiv, om bland annat fattigdom, hälsosamt liv, utbildning, jämställdhet, full sysselsättning och inkluderande städer. Det kräver att samhället utformas universellt – det vill säga för oss alla. Ska vi lyckas med det måste vi också lyssna på de som med Olle Wästbergs (Demokratiutredningens ordförande) ord, ”idag befinner sig på demokratins bakgård”. (DN, 3 dec, 2015)

Valen 2014 visade att personer med funktionsnedsättning röstade i lägre uträckning än andra. Detsamma gäller representationen i politiska församlingar, trots att personer med funktionsnedsättningar är medlemmar i politiska partier i ungefär lika hög grad som andra. ”Man är intresserad och vill engagera sig, men finns ändå inte med i de politiska rummen. Hur ska vi få ihop ett hållbart och inkluderande samhälle om inte alla är med?”, frågar sig Stig Nyman.

Handikappförbunden välkomnar därför Demokratiutredningens samtliga förslag; exempelvis att avhjälpa den bristande tillgängligheten till vallokaler, information och möteslokaler. Särskilt intressant är också uppmaningen om att funktionsnedsättningar ska inkluderas i diskussionen om social representativitet.

”Vi ser nu fram emot att regeringen, landstingen och kommunerna nu tar förslagen på allvar”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Ett mål om demokratisk delaktighet bör också vara en självklarhet i den kommande funktionshindersstrategin.”

Länk till pressmeddelandet på MyNewsDesk

Länk till sammanfattningen av Demokratiutredningen SOU 2016:5

Länk till regeringens information om Agenda 2030 och de globala målen.

Länk till debattartikel om personer med funktionsnedsättningar möjligheter att delta i demokratin i DN den 3 dec 2016.

Länk till Handikappförbundens kommentar