LSS – Låt den enskilde definiera sitt eget liv

LSS, Lag om stöd och service till viss funktionshindrade innehåller en rad centrala begrepp som speglar de principer som är bärande för lagens syfte, nämligen att även människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att styra över sitt eget liv.

”Vi delar inte uppfattningen att lagen är svårtolkad, utan att det istället är den juridiska tillämpningen som brister”, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och expert i den statliga översynen av LSS. ”Lagen är skriven utifrån den enskildes rätt till självbestämmande och det är bara den enskilde som vet vad de här begreppen innebär för hen.”

När LSS kom till 1994, var Sverige före sin tid och lagen är ett utmärkt exempel på social innovation. Reformen innebar att institutionerna kunde avskaffas och skapade förutsättningar för självbestämmande och möjlighet även för personer med omfattande funktionsnedsättningar att styra över sin egen vardag. Allt detta med en samhällsekonomiskt effektiv lösning. Principerna och begreppen i lagen återkom sedan i FNs funktionsrättskonventionen och förstärktes därmed ytterligare. Sverige ratificerade Funktionsrättskonventionen 2009 och konventionen medger inte lagändringar som på något sätt försvagar redan lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

”Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet”, säger Pelle Kölhed. ”Frågan är vad regeringen vill med sin översyn. Vill de att Sverige ska fortsätta att vara framåtblickande och följa funktionsrättskonventionen? Då måste intentionerna med LSS lagen återupprättas och därmed rätten för enskilda individer att själva bestämma över sina liv och sin vardag.”

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund.Handikappförbunden kommer att utreda och löpande rapportera angelägna frågor som rör LSS. Nu har ett andra ställningstagande skickats in till den statliga översyn och denna gång handlar det om centrala begrepp i LSS-lagstiftningen.

23 februari 2017