Könberg på rätt spår, men hjälpmedel behöver också ett högkostnadsskydd

Bo Könberg presenterade idag sitt förslag på framtidens tak för vårdavgifter. Han är inne på rätt spår, men Handikappförbunden menar att de grupper som är mest ekonomiskt utsatta behöver ett starkare skydd.

Människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar har i mycket större utsträckning än andra återkommande vårdkontakter. De är oftare i behov av livslånga behandlingar och medicinering. Bo Könbergs förslag om att samla avgifterna för läkemedel, vårdbesök och sjukresor under samma högkostnadsskydd är positivt. Det skapar bättre förutsättningar och förenklar för dem med störst vårdbehov. Även kostnader för hjälpmedel, som idag varierar från landsting till landsting, bör rymmas under samma tak.

 För vissa grupper som idag har mycket små ekonomiska utrymmen, prioriteras nödvändiga behandlingar eller läkemedel bort i en ansträngd privatekonomi. För dem är en succesiv höjning av vårdavgiftstaket som Könberg föreslår att föredra, istället för den chockhöjning som just gjorts i syfte att hämta igen en lång kostnadsutveckling.

– Människor som lever på försörjningsstöd eller har mycket låga ersättningar i sjukförsäkringen lever redan idag på marginalen, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

 De med låg inkomst och som bor i gruppboende eller har höga hjälpmedelsomkostnader har redan idag en negativ disponibel inkomst och är tvungna att försörjas av sina anhöriga. Handikappersättningen och vårdbidraget till familjer med barn som har funktionsnedsättningar täcker inte de merutgifter hushållen har. Privata försäkringar är inte heller tillgängliga för de här grupperna.

 Införs en indexreglering av högkostnadsskyddet måste de grupper som faktiskt har en negativ utveckling av den disponibla inkomsten särskilt beaktas, enligt Ingrid Burman.

– De ekonomiska stöden till dessa grupper måste komma ikapp verkligheten!