Funktionsrätt är ett nyord

Här är Institutet för språk och folkbildnings text om funktionsrätt.

Det nya ordet funktionsrätt handlar om rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Vi har tidigare skrivit en nyordstext om uttrycken funkis, funktionsvariation och funkofobi. Nu har det dykt upp ytterligare ett nytt ord inom samma område: funktionsrätt. Ordet introduceras av organisationen Handikappförbunden, med syftet att synliggöra individers rättigheter i olika samhällssituationer.

Begreppet funktionsrätt ska komplettera begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, så som de definieras av Socialstyrelsen: ’nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga’ respektive ’begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen’. Enligt Handikappförbunden ska begreppet funktionsrätt tillföra en ny dimension i begreppsfloran genom att flytta fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett samhälle utformat för alla oavsett funktionsförmåga.

Ordet funktionsrätt är bildat i enlighet med liknande rättighetsområden som knyter an till lagstiftningen: begreppet familjerätt knyter till exempel an till äktenskapsbalken och föräldrabanken, liksom migrationsrätt knyter an till utlänningslagen. På liknande sätt kan begreppet funktionsrätt kopplas till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som fastställer de samhälleliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.

Det återstår att se om funktionsrätt får fäste med den betydelse som Handikappförbunden nu introducerar, nämligen ’rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet’. Klart är dock att organisationen den 18 maj 2017 byter namn till ”Funktionsrätt Sverige”, ett namnbyte som går i linje med den förändrade terminologin på området. Handikapp finns inte längre som uppslagsterm i Socialstyrelsens databas och man avråder från att använda termen som synonym till funktionsnedsättning och funktionshinder.

07 april 2017

Information på andra webbplatser