Förslag om bostadsanpassning behöver ses över

Handikappförbunden kräver en analys utifrån ett rättighetsperspektiv innan beslut fattas om översyn av lagen om bostadsanpassning. Detta skriver vi i vårt remissvar till en kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38. Vi menar att förslaget innebär en mängd undantag som gör det svårtolkat och att det därför behöver ses över med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Handikappförbundens remissvar