FN kritiserar situationen för barn med funktionsnedsättningar

FN:s barnrättskommitté uttrycker i sin senaste rapport stark oro på flera punkter vad gäller barn med funktionsnedsättningar. Kommittén uppmanar Sverige att anamma ett människorättsligt förhållningssätt när det gäller funktionsnedsättningar och agera på flera områden bland annat när det gäller skola och delaktighet.

Kommittén poängterar att även om antalet barn som har tillgång till inkluderande undervisning är hög i Sverige, gör skollagen det möjligt för skolor att under vissa förutsättningar neka plats för elever med funktionsnedsättningar. FN uppmanar nu Sverige att avskaffa denna möjlighet och se till att anslå tillräckligt med personella, tekniska och ekonomiska resurser för att säkerställa att samtliga skolor kan bedriva en inkluderande undervisning. ”Handikappförbunden tar med glädje emot synpunkterna i rapporten som ligger helt i linje med de krav vi upprepade gånger ställt, när det gäller en inkluderande skola”, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

FN delar också Handikappförbundens ståndpunkt i frågan om rätten till särskilt stöd utöver de kunskapskrav som minst ska uppnås. FN uppmanar Sverige att vidta snabba rättsliga åtgärder och anslå nödvändiga resurser för att säkerställa att alla barn, inklusive barn med funktionsnedsättningar ska ges möjlighet och få adekvat stöd för att utvecklas till sin fulla potential. ”Även detta är en mycket viktig fråga för oss. Alla barn ska givetvis ha samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i skolan”, säger Ingrid Burman.

I rapporten påpekas också att kunskaper om funktionsnedsättningar måste finnas med i lärar- och rektorsutbildningar, för att skolan redan på ett tidigt stadium ska kunna uppmärksamma och tillfredsställa särskilda behov hos barn.

Kommittén är positiv till att barnkonventionen kommer att införlivas i svensk lag men uttrycker allvarlig oro på flera punkter i rapporten. Oron gäller bland annat användningen av tvångsåtgärder, som tvångsbälte och isolering inom den psykiatriska tvångsvården, att det saknas separat statistik över barn med funktionsnedsättningar som blir utsatta för brott och att det inte finns en systematisk strategi för hur barn med funktionsnedsättningar ska göras delaktiga i beslut som rör dem själva, exempelvis vad gäller insatser och behandling.

Handikappförbunden välkomnar FN-kommitténs rapport och ser nu fram emot att regeringen tar FN:s uppmaningar på allvar.

”Vi ser nu fram emot regeringens svar på hur och när man tänker genomföra de förändringar som krävs för att vi ska få en inkluderande skola på allvar och som skapar samma möjligheter för barn med funktionsnedsättningar att vara delaktiga och att utvecklas till sin fulla potential”, säger Ingrid Burman.

Länk till pressmeddelande