Fem viktiga remissyttranden

Denna vecka har Handikappförbunden svarat på fem viktiga remisser:

För kvalitet – med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

Syftet med utredningen är att tydliggöra ansvaret för att göra försäkringsmedicinska utredningar och utfärda försäkringsmedicinska utlåtanden. Utredaren anser bland annat att landstingens ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna ska regleras i lag. Handikappförbunden välkomnar de föreslagna insatserna för att undersöka nyttan med de försäkringsmedicinska utredningarna. Handikappförbunden vill dock bland annat se förslag på hur man kan förbättra de ursprungliga underlagen, och på så sätt minska behovet av kompletterande försäkringsmedicinska utredningar.

Länk till remissvaret

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:1

Handikappförbunden ser positivt på förslaget att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Promemorians förslag innebär att risken att bli utförsäkrad och därmed förlora sin försörjning, upphör.

Länk till remissvaret

För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning

Utredningen föreslår att läkarutbildningen utökas med en termin som i sin tur ersätter allmäntjänstgöringen (AT). Handikappförbunden tycker att förslaget överlag är bra.

Länk till remissvaret

Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Utgångspunkten i utredningen är att en modern studiehjälp ska vara renodlad, ändamålsenlig, enhetlig och inkluderande. Därför behöver studiehjälpens karaktär av studiestöd stärkas. Utredningen föreslår bland annat att förslaget om att aktivitetsersättning för förlängd skolgång avskaffas som socialförsäkringsförmån, något som Handikappförbunden avstyrker.

Länk till remissvaret

Matchningsanställningen – nya vägar till jobb

Förslagets Matchningsanställning är tänkt att utgöra ett alternativ till sysselsättningsfasens (FAS 3) anordnare. Handikappförbunden tar ingen ställning till förslaget som helhet, men har en del synpunkter exempelvis att risken för utslagning av existerande jobb behöver undersökas mer noga. Man behöver också undersöka vad för jobb som riskerar att slås ut, och vilka som drabbas.

Länk till remissvaret