Debattartikel: Otydliga priser på läkemedel

Sverige behöver en tydligare, enklare och effektivare läkemedelsmarknad. Vi vill därför se genomgripande förändringar som underlättar arbetet med förskrivning, expediering och ger en transparent prissättning av läkemedel. Det skriver Handikappförbunden och flera andra förbund i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

 

Läkemedel är en självklar del av vård och behandling och utgör en betydande del av kostnaden för sjukvård i Sverige. Sannolikt kommer vi alla att vara i behov av läkemedel någon gång under livet. Därför är det viktigt att de regler som styr läkemedelsmarknaden är anpassade efter verkligheten. Så är det inte i dag. Strukturen på läkemedelsmarknaden är föråldrad.

Kostnaden för ett och samma läkemedel kan exempelvis vara olika om du får behandling på sjukhus och när du blir utskriven och får det på recept. Detta leder till ökad administration i hantering av läkemedelsbehandling i vårdens övergångar och ökar risken för missförstånd mellan läkare och patienter.

I dag finns minst fyra olika prissättningsmodeller för läkemedel i Sverige som skapar en svåröverblickbar struktur. Det finns en marknad för receptläkemedel inom läkemedelsförmånen, en för receptläkemedel utanför förmånen och en för läkemedel som rekvireras och används inom sjukvården.

Till detta har de senaste åren en ny marknad bubblat upp där landstingen tecknar hemliga avtal för särskilt kostsamma läkemedel med enskilda läkemedelstillverkare. Dessa avtal kan gynna patienter som bor i landsting som lyckats teckna förmånliga avtal. Samtidigt skapar det ojämlikhet, otydlighet och rättsosäkerhet för både läkemedelsindustrin och patienter då avtalen tecknas i slutna processer, och inte via upphandlingar.

Ett tydligt tecken på att lapptäcket av marknader inte fungerar är uppkomsten av nya förslag till ännu fler prissättningsmodeller. Ett exempel är förslaget av Sveriges Apoteksförening att låta apoteken förhandla direkt med läkemedelsföretagen. Om förslaget skulle gå igenom skulle det uppstå en femte marknad för receptbelagda läkemedel. Vi ser risker med detta förslag utifrån ett patient- och samhällsperspektiv. Vi tror inte att sänkta inköpspriser för apoteken kommer patienter och samhälle till del, utan endast kommer att öka handelsmarginalen för apoteken.

För läkemedel utanför läkemedelsförmånen har apoteken i dag möjligheter att styra sin handelsmarginal genom fri prissättning. De senaste veckorna har det avslöjats stora prisskillnader mellan olika apoteksaktörer för dessa läkemedel. Det är tydligt hur apoteksaktörer där de har möjlighet omöjliggör för förskrivande läkare och patienter att få tillgång till adekvata prisjämförelser.

Den nuvarande konstruktionen av läkemedelsmarknaden är en rest från en tid där avgränsningen mellan öppen- och slutenvård var tydlig. I dag är denna gränsdragning inte lika tydlig. Tyvärr har inte läkemedelsmarknaden anpassats efter samhällets förändringar. ”Det behövs endast marginella förändringar av prismodellen för läkemedel för att den ska fungera bättre”, påstår företrädare för Sveriges Apoteksförening. Vi anser tvärtom att strukturen behöver en rejäl översyn.

Vårt förslag är att göra det enklare genom att:

• Skapa förutsättningar för en samlad läkemedelsmarknad i Sverige.

• Göra det möjligt för landstingen att förhandla pris på alla läkemedel för att minska tröskeln mellan öppenvårdsläkemedel och slutenvårdsläkemedel.

• Vidareutveckla ersättningssystemet på den omreglerade apoteksmarknaden. Utforma ersättningssystem som ger apoteken incitament att konkurrera utifrån servicenivå till patienter och tillgång till läkemedel.

Sverige behöver inte en ökad komplexitet på läkemedelsmarknaden. Vi behöver en enklare och mer överblickbar läkemedelsmarknad.

MARIE WEDIN

ordförande, Sveriges Läkareförbund

ANNE CARLSSON

ordförande, Reumatikerförbundet

BÖRJE VESTLUND

ordförande, Svenska Epilepsiförbundet

INGRID BURMAN

ordförande, Handikappförbunden