Behov av föräldrastöd ska utredas

Bakgrunden till Socialstyrelsens uppdrag är att vårdnadshavare länge vittnat om en vardag där föräldraskapet ofta överskuggas av behovet att samordna alla insatser och aktörer som ger stöd både i och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt därefter ta fram ett kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.
Uppdraget ska redovisas i oktober 2017.