Barnperspektivet måste med i funktionshinderspolitiken

Barnombudsmannens rapport, som släpps idag, bekräftar flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som Handikappförbunden påpekat under många år, inte minst när det gäller skolan.

”Vi välkomnar BOs samtliga förslag och vill ytterligare betona vikten av att barns rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Barnombudsmannens rapport ligger helt i linje med Barnrättsutredningens förslag som lyfter vikten av att ta hänsyn till Barnkonventionens artikel 3, om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt till delaktighet.

”Vi hoppas också att regeringen tar Barnombudsmannens krav på allvar när det gäller att lagen ändras så att skolor inte längre kan neka plats till barn med funktionsnedsättning om de bedömer att det finns betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter att ta emot barnet. Skolan ska vara tillgänglig för alla barn”, säger Maritha Sedvallson.

För ytterligare frågor kontakta Maritha Sedvallson på telefonnummer 070-661 54 75

Pressmeddelandet på MyNewsDesk

Rapporten på Barnombudsmannens hemsida