Västmanlands Dövas Förening

VDF är ett partipolitiskt och religiöst obundet förening i Västmanland  med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. VDF är ett distrikt inom Sveriges Dövas Riksförbund. (www.sdr.org). Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.